Holger Frederik Rudolph Bielke, 18101855 (aged 45 years)

Name
Holger Frederik Rudolph /Bielke/
Source: Familysearch
Birth
Source: Familysearch
Christening
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Birth of a brother
Source: Familysearch
Birth of a sister
Source: Familysearch
Christening of a sister
Source: Familysearch
Death of a brother
Source: Familysearch
Occupation
Legations Secretair i London
1845
Death of a father
Source: Familysearch
Marriage
Citation details: Bind II, p. 332
Death
July 26, 1855 (aged 45 years)
Source: Familysearch
Reference number
975
Last change
Family with parents
father
17811846
Birth: August 15, 1781 42 Tønder, Tønder, Denmark
Death: November 25, 1846København, København, Denmark
mother
Marriage MarriageDecember 9, 1806Vejlø, Præstø, Denmark
4 years
himself
18101855
Birth: July 12, 1810 28 26 Bergen, Bergen, Norway
Death: July 26, 1855Padua, Italy
2 years
younger brother
18121860
Birth: September 18, 1812 31 28 Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: April 21, 1860Holmens, København, Denmark
13 months
younger brother
18131830
Birth: October 22, 1813 32 30 Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: September 1, 1830
6 years
younger sister
18191889
Birth: September 14, 1819 38 35 Aarhus, Aarhus, Denmark
Death: December 12, 1889København, København, Denmark
Family with Christine Marie Rosenørn-Lehn
himself
18101855
Birth: July 12, 1810 28 26 Bergen, Bergen, Norway
Death: July 26, 1855Padua, Italy
wife
Marriage MarriageOctober 18, 1852
Birth
Source: Familysearch
Christening
Source: Familysearch
Occupation
Marriage
Citation details: Bind II, p. 332
Name
Source: Familysearch
Death
Source: Familysearch
Note
Citation details: Bind II, p. 332
Note

"Bielke, Holger Frederik Rudolf, 1810-55, Diplomat.
Rud. B., Søn af Kommandørkapitajn
Joh. Chr. Aug. B. (d. 1846) og Frederikke
S. H. f. Reedtz-Thott (d. 1865), fødtes 12. Juli 1810
i Bergen. Han dimitteredes 1827 fra Borgerdydskolen i
Kjøbenhavn, tog juridisk Embedsexamen 1833, ansattes
s. A. som Volontær i Bureauet for udenlandske
Betalinger og virkede fra 1837-44 som Fuldmægtig i
dette. Han var 1835 bleven Kammerjunker. B. traadte
1847 ind i Diplomatiets Tjeneste, i det han ansattes
som Legationssekretær i London, hvor han forblev
indtil Juli 1850. Derpaa overtog han, s. A. udnævnt
til Kammerherre, Posten som Chargé d'affaires i Berlin. Her repræsenterede
B. den danske Regering paa et meget vanskeligt
Tidspunkt. Der var lige til det tyske Nationalpartis
store Misfornøjelse sluttet Fred i Berlin mellem
Danmark og det tyske Forbund, paa hvis Vegne
Preussen havde underhandlet, og denne Fred, som
efterfulgtes af Slesvig-Holstenernes Nederlag ved
Isted, vakte en saadan Uvilje mod den preussiske
Regering, at denne vægrede sig ved at tiltræde
Londoner-Protokollen af 2. Avg. 1850, hvori England,
Frankrig og Rusland og efter nogen Betænkelighed
ogsaa Østerrig udtalte sig for Bevarelsen af
det danske Monarkis Integritet. B. undertegnede
6. Sept. s. A. den Protokol, der i Berlin optoges
over de Ratifikationer af Berliner-Freden, som
udvexledes mellem Danmark og en Del tyske Stater. I
den følgende Tid steg Spændingen mellem Preussen og
Østerrig, da den sidste Magt bekæmpede den førstes
Forsøg paa at danne et snævrere tysk Forbund under
sin Ledelse. En Hovedrepræsentant for denne Politik,
General Radowitz, blev preussisk Udenrigsminister
i Slutningen af Sept. 1850. Den Gang kæmpede den
danske Hær med den slesvig-holstenske syd for
Danevirke. Radowitz anbefalede over for B., blandt
andre Løsninger, Stridens Afgjørelse ved Slesvigs
Deling efter Nationaliteterne og mødtes i den Retning
med det Forslag, som Kultusminister Madvig omtrent
samtidig overrakte det danske Statsraads Medlemmer;
men B. følte sig lige saa lidt som den danske Regering
tiltalt af Delingstanken. B. udnævntes til Gesandt
i Berlin i Dec. 1851, altsaa paa det Tidspunkt,
da Danmark med det preussiske og det østerrigske
Kabinet førte de diplomatiske Underhandlinger, der
til Resultat fik Kundgjørelsen af 28. Jan. 1852 om
det danske Monarkis fremtidige Organisation, 1. Juni
1854 fik B. som en Følge af svækket Helbred Orlov
paa ubestemt Tid og døde i Padua 26. Juli 1855. Han
havde 18. Okt. 1852 ægtet Christine Marie Baronesse
Rosenørn-Lehn, f. 11. Dec. 1822 d. 10. Febr. 1862."

Citation details: Bind II, p. 332