Edvard Diderik Ehlers, 18121893 (aged 80 years)

EdvardDiderikEhlers.gif
Birth
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Birth of a sister
Birth of a brother
Birth of a sister
Birth of a brother
Marriage
Occupation
Fabrikskontrollør
between 1840 and 1846
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Birth of a daughter
Death of a wife
Death of a daughter
Death of a mother
Occupation
Teknikborgmester (4. magistrat)
between 1858 and 1885
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Death of a father
Marriage
Death of a sister
Birth of a son
Citation details: 2. udgave, bind VI, p. 770
Christening of a son
Source: Kirkebog
Citation details: AO 163 (Bogholder Isberg måske = Svend Vilhelm Isberg (f. ca. 1821), kontorist i 1850 og grosserer i 1885: kbhv, København (Staden), Nørre Farimagsgade (Ulige numre), Kjøbenhavn Nørrevold Kvarter, Nørrefarimagsgade 25,matr.277 1.Sal, 3, FT-1885, D2464 Svend Vilhelm Isberg64 UgiftHusfaderGrossererKjøbenhavn Ingribritta Katrine Isberg66 UgiftSøsterKjøbenhavn Jannie Wooldridge31 UgiftGjæstHungerford,England Marie Hansen33 UgiftKokkepigeKokkepigeTersløse Tersløse Sogn,Holbæk Amt Ane Marie Hansen39 UgiftHusjomfruHusjomfruKirke Stillinge Sogn,Sorø Amt Niels Hansen23 UgiftTjenerTjenerVejlø Sogn,Præstø Amt)
Note: (Faddere: ?? Linnemann, Etatsraad Ehlers, Frøken L. Gau??, Etatasraad Linnemann, Bogholder ?sberg, ???? L. N. Haidl (??) )
Birth of a daughter
Christening of a daughter
Source: Kirkebog
Citation details: AO 237
Note: (Faddere: Fru Nanna Lüders, Frøken Elisabeth Gammeltoft, ??????, Lieutenant i Søetaten Christiansen)
Birth of a son
Residence
Source: Kirkebog
Citation details: v. Svend Waldemar Ehlers dåb
Christening of a son
Source: Familysearch
Note: (Faddere: Fru Bonnesen, Frøken ?. Isberg, Tobaksfabrikant N. F. Bonnesen, Lieutenant og Havnebygmester Lüders)
Birth of a daughter
Residence
Source: Kirkebog
Citation details: v. Therese Agnete Ehlers dåb
Christening of a daughter
Source: Kirkebog
Citation details: AO 325
Note: (Faddere: Frue K. H. Christiansen, Frøken H. Gaa???, ??? E. J. Hvidt, ???? U. Gamel?)
Birth of a son
Christening of a son
Source: Familysearch
Death of a sister
Death of a brother
Cause: Brights Sygdom
Source: Kirkebog
Citation details: Holbæk, 1834-1892D, opslag 69
Quality of data: primary evidence
Death
March 27, 1893 (aged 80 years)
Reference number
918
Last change
June 16, 202208:33:04
Author of last change: thf1977
Family with parents
father
mother
Marriage MarriageJuly 29, 1808
3 months
elder sister
18081875
Birth: November 4, 1808 24 20
Death: August 16, 1875
2 years
elder brother
18101812
Birth: December 1, 1810 26 22
Death: May 20, 1812
23 months
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24 Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
2 years
younger sister
18151863
Birth: February 10, 1815 30 26
Death: March 11, 1863
2 years
younger brother
18171893
Birth: April 6, 1817 33 28
Death: April 24, 1893
5 years
younger sister
18211905
Birth: December 11, 1821 37 33
Death: December 8, 1905
4 years
younger brother
Family with Charlotte Henriette Hvidt
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24 Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
wife
Marriage MarriageJune 3, 1846
11 months
daughter
Family with Agnes Bergitte Arctander
himself
EdvardDiderikEhlers.gif
18121893
Birth: October 19, 1812 28 24 Roskilde, Roskilde, Denmark
Death: March 27, 1893
wife
Marriage MarriageOctober 24, 1861
17 months
son
EdvardLauritsEhlers.gif
18631937
Birth: March 26, 1863 50 30 København, Denmark
Death: 1937
22 months
daughter
1865
Birth: January 27, 1865 52 32
18 months
son
1866
Birth: August 3, 1866 53 34
2 years
daughter
18681933
Birth: July 30, 1868 55 36 Holmens, København, Denmark
Death: June 24, 1933
3 years
son
1871
Birth: January 4, 1871 58 38
Birth
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Marriage
Occupation
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Marriage
Occupation
Citation details: 2. udgave, Bind VI, p. 770
Residence
Source: Kirkebog
Citation details: v. Svend Waldemar Ehlers dåb
Residence
Source: Kirkebog
Citation details: v. Therese Agnete Ehlers dåb
Name
Death
Note
Citation details: p. 445-446
Note

"Ehlers, Eduard Diderik, 1812-93, Polytekniker.
Han er født 19. Okt. 1812 i Roskilde, hvor hans Fader,
Hedde Jantzen E., var Malermester; Moderen var Anna
f. Kruse. Efter at være bleven Student 1830 tog han
1835 polyteknisk Examen i anvendt Naturvidenskab
og blev endnu samme Aar Fuldmægtig ved Mønten i
Kjøbenhavn. Allerede den Gang havde han deltaget
i det praktiske Liv, bl. a. ved i 1834 at have
været Sekretær ved den Industriudstilling, som i
det nævnte Aar afholdtes paa Charlottenborg, og
i 1836 indtog han den samme Stilling ved dette
Aars Industriudstilling. Fra 1837-39 foretog
han med Understøttelse af Universitetet og den
Reiersenske Fond en Udenlandsrejse og blev efter
sin Hjemkomst 1840 Fabrikkontrollør i Altona, i
hvilken Stilling han forblev til 1846, i det han
samtidig af Regeringen blev benyttet til Indhentning
af forskjellige Oplysninger i Udlandet og fra 1843
var Medlem af Administrationen for Frederiksværks
Fabrik og Gods. 1846 blev han med Titelen
Justitsraad Kommitteret i General-Toldkammeret og
Kommercekollegiet, indtil det ophævedes i 1848. Fra
1849-58 var han Enebestyrer af Frederiksværk. 1851
konstitueredes han som Fabrikdirektør under
Indenrigsministeriet og førte som saadan Tilsyn med
Bestyrelsen af den kgl. Porcellænsfabrik. Samtidig var
han ogsaa virksom paa anden Maade. I Aaret 1851-52
var han saaledes Formand for Industriforeningen i
Kjøbenhavn samt Formand for den 1852 i en særlig
Bygning paa Christiansborg Slots Ridebane afholdte
Industriudstilling, han forestod væsentlig Danmarks
Deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1855,
og han var Formand for den store Kommission, som
gjorde Forslag til den forandrede Toldlov af 1863. Den
tekniske Erfaring, han saaledes i en Række skiftende
Stillinger havde høstet, kom endelig Kjøbenhavns
Kommune til gode, i det han efter den ved Loven af
1857 indførte nye Ordning af Bestyrelsen af Byens
Anliggender i Febr. 1858 blev teknisk Borgmester i
den, en Stilling, han bevarede til 1885 eller i 27 Aar, og det i en Tid, der er et
vigtigt Vendepunkt i Byens Udvikling.

Da E. tiltraadte som Borgmester, var Kjøbenhavn
en endnu kun mindre By med o. 150000 Indbyggere,
d. v. s. kun halv saa stor som nu. Skjønt Portene
vare begyndte at falde (Nørreport nedreves 1856),
var Byen endnu helt omgiven af Volde og Grave, Gas
var lige bleven indført (den tændtes første Gang
4. Dec. 1857), og Vandværket, hvorpaa der havde
været arbejdet i nogle Aar, var endnu ikke traadt i
Virksomhed. Der var herefter meget at udrette, særlig
under de vældig voxende Befolkningsforhold, som toge
deres Begyndelse navnlig efter den ulykkelige Krig i
1864. Mærkes kan det saaledes, at Byens nu saa store
Kloaksystem blev paabegyndt i 1859, at Gammelholm blev
indtagen til Bebyggelse (den første Grund solgtes
her i 1861), at den første kjøbenhavnske Sporvej
aabnedes i 1863, at Udførelsen af en ny Havneplan
paabegyndtes 1865, at Fæstningsterrænet efter Lov
af 1867 i 1869 overdroges Kjøbenhavns Kommune til
Bebyggelse, at den ombyggede Knippelsbro aabnedes i
1869 osv. Kjøbenhavn udviklede sig efterhaanden til en
Verdensby, og dets tekniske Borgmester, der samtidig
var Formand for Bygningskommissionen og i de senere
Aar ogsaa Medlem af Havneraadet, havde Hænderne fulde,
men i ingen Henseende blev E. overvældet. I det han
stadig forstod at følge endog godt med, holdt han
klogt igjen over for al for ivrig Fremadstræben,
og selv den stærkeste Presseagitation rokkede ham
i saa Henseende ikke. Kjøbenhavn har sikkert været
godt tjent med hans sindige Styrelse af dets tekniske
Anliggender, selv om det muligvis maa siges, at den,
hvor det gjaldt blotte Skjønhedshensyn, har været
for nøgtern. Efter i 1872 at have været Kommissær for
Bedømmelsen ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn
udnævntes han til Konferensraad (Etatsraad var han
bleven i 1852), 1882 fik han Kommandørkorset af
2. Grad, 1885 dets 1. Grad. Efter 1885 privatiserer
han i Kjøbenhavn. 3. Juni 1846 ægtede han Charlotte
Henriette Hvidt (f. 20. Sept. 1813 d. 8. Juni 1847),
Datter af Etatsraad L. N. H., og 24. Okt. 1861
indgik han 2. Ægteskab med Agnes Birgitte Arctander
(f. 29. Maj 1832), Datter af Præsten Th. M. A. A.
-- d. 27. Marts 1893. "

Citation details: p. 445-446
Media object
EdvardDiderikEhlers.gif
EdvardDiderikEhlers.gif
Note: Edvard Diderik Ehlers (1812-1893); Kilde: http://runeberg.org/salmonsen/2/6/0812.html