Niels Eriksen Rosenkrantz, 14551516 (aged 61 years)

Name
Niels Eriksen /Rosenkrantz/
Name
Nils /Eriksson/ Rosenkrantz
Birth
1455 28 25
Occupation
Rigsråd og Rigshovmester
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Death of a maternal grandfather
Death of a paternal grandmother
1470 (aged 15 years)
Citation details: Bind XIV, p. 291
Death of a paternal grandfather
Note: Y
Marriage
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Citation details: p. 157
Birth of a daughter
about 1485 (aged 30 years)
Death of a mother
before 1488 (aged 33 years)
Birth of a granddaughter
after 1490 (aged 35 years)
Birth of a granddaughter
after 1490 (aged 35 years)
Birth of a grandson
after 1490 (aged 35 years)
Birth of a granddaughter
after 1490 (aged 35 years)
Death of a father
Citation details: Bind XIV, p. 204
Death
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Reference number
560
Last change
July 25, 202016:15:27
Author of last change: thf1977
Family with parents
father
14271503
Birth: about 1427 48 Viborg, Denmark
Death: January 7, 1503
mother
himself
14551516
Birth: 1455 28 25
Death: November 2, 1516Vallø, Denmark
Family with Birgitte Olufsdatter Thott
himself
14551516
Birth: 1455 28 25
Death: November 2, 1516Vallø, Denmark
wife
Marriage Marriagebetween October 16, 1483 and November 12, 1485
2 years
daughter
Marriage
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Citation details: p. 157
Occupation
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Death
Citation details: Bind XIV, p. 274-275
Note

"Rosenkrantz, Niels Eriksen, --1516, til Bjørnholm, Skjern
og Vallø, Rigshofmester, var Søn af ovennævnte Rigshofmester Erik
Ottesen R. (d. 1503). Omtrent 1487 blev han gift med den rige
Jomfru Birgitte Olufsdatter Thott, hvorved han kom i Besiddelse af
Vallø. Om den fulde Besiddelse af dette Gods stod der dog en
haard Strid, der strakte sig gjennem en længere Aarrække. Jomfru
Birgitte havde en ældre Halvsøster, Fru Birgitte af Hamarstad, der
havde været gift med en svensk Rigsraad, Erngisle Nilsson. Ved
Brevforfalskninger i stor Maalestok søgte hun at komme i Besiddelse
af Vallø; sine Fordringer havde hun solgt til Christian I's
Dronning, Dorothea; Kronen havde herved lidt Tab og havde i
Christian I's Tid maaske endogsaa gjort Indførsel i Vallø Gods for
at faa Fordringerne godkjendte. I Kong Hans' Haandfæstning var
der optaget en Bestemmelse om, at Jomfru Birgitte skulde uden
Hinder frit nyde og beholde Vallø med alt dets Gods; men ved
Kong Hans' Død klagedes over, at dette ikke var sket fuldt ud,
og at N. E. endnu var til agters med 8 sjællandske Læster Korn
(ɔ: Gods til o. 4-5000 Marks Værdi, en for de Tider betydelig
Sum). En Bestemmelse om Godsets Tilbagegivelse optoges ogsaa
i Christian II's Haandfæstning, hvorpaa Godset blev tilbagegivet.
Spørgsmaalet var ligefrem, om Kronen eller Familien skulde bøde
for de ved den svenske Fru Birgittes Bedragerier forvoldte Tab,
og foreløbig blev det Kronen. N. E. R. havde ogsaa stadig staaet
i det bedste Forhold baade til Kong Hans og til Christian II.
Sammen med sin Fader deltog han i Tidens vigtigste Forhandlinger,
1487 fik han Kolding Slot i Pant og blev s. A. Rigsraad. Efter
Faderen kom han i Besiddelse af Bjørnholm og Skjern og indtog
ved sine store Godsbesiddelser en høj social Stilling. Størst Tillid
viste Kong Hans ham ved at udnævne ham til Hofmester for sin
unge Søn, Christian II. Efter Tronskiftet 1513 vedblev han at være
Kongens Hofmester og var saaledes Rigshofmester. Hans Slægt
indtog en høj Stilling ved Hoffet: hans Broder Holger Eriksen R.s
Enke, Fru Anne Meinstrup, blev den unge Dronning Elisabeths
Hofmesterinde, Albert Jepsen Ravensberg, der var gift med hans
Søsterdatter, blev Dronningens Hofmester. Om man end ikke
mærker meget til N. E. R. i Christian II's første Regeringstid, havde han dog utvivlsomt en Del Indflydelse. Han gjør overhovedet
Indtryk af at have været en rolig og besindig Mand og
en fuldendt Hædersmand i alle Forhold. Til Held for N. E. R.
døde han allerede 2. Nov. 1516, inden de ved Hans Faaborgs
Angivelser, Dyvekes Død og Torben Oxes Henrettelse fremkaldte
Storme ret havde vist sig. Dette medførte et stort Omslag i hele
Christian II's Færd over for Adelen. Ogsaa N. E. R.s Enke fik
dette at føle, da Kongen nu atter tog fat paa Valløspørgsmaalet,
atter fratog hende de 8 Læster Korns Gods og tillige et Par Gaarde
i Kjøbenhavn, som svenske Fru Birgitte i sin Tid havde solgt til
Dronning Dorothea. Nu havde altsaa Kongen uden videre taget
Erstatning for Tabene. Denne vilkaarlige Handling af Christian II
paataltes stærkt i Klageskrifterne mod ham og havde til Følge, at
Godsets fulde Restitution atter fordredes i Frederik I's Haandfæstning,
og at det nu ogsaa fuldt tilbagegaves (1523). Det blev saaledes
til sidst Kronen, der maatte bære Tabet; svenske Fru Birgitte kunde
man ikke holde sig til; hun var for længst død uden at have kunnet
erstatte Tabet. Den yngre Fru Birgitte Olufsdatter døde 1528.

Biography in Dansk Biografisk Leksikon, Bind XIV, p. 274-275"
(Available here http://runeberg.org/dbl/14/0276.html)