Stephan Linnemann, 18241896 (aged 71 years)

Name
Stephan /Linnemann/
Source: FT-1880
Birth November 7, 1824
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 33

MarriagePetrea BechView this family
May 5, 1852 (aged 27 years)

Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 334

Death January 30, 1896 (aged 71 years)
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 333

Reference number
3450

Last change January 11, 2008

Family with Petrea Bech
himself
18241896
Birth: November 7, 1824Vejle, Vejle, Denmark
Death: January 30, 1896København?, Denmark
wife
1828
Birth: August 28, 1828Randers, Randers, Denmark
Marriage
Marriage: May 5, 1852
BirthDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 33

MarriageDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 334

NameFT-1880
DeathDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 333

NoteDansk Biografisk Lexicon
Citation details:

Dansk biografisk Lexikon / X. Bind. Laale - Løvenørn / p. 334

Note

"Linnemann, Stephan, 1824-96, Bankdirektør, fødtes 7. Nov. 1824 og var Broder til ovennævnte Provst I. H. L. og General J. L. 1841 blev han Student fra Borgerdydskolen i Kjøbenhavn og 1846 juridisk andidat. 1847 antoges han som Volontær i Kancelliet og blev samtidig af dette for 2 Aar ansat som Politiassistent i Aarhus Amt, med Bopæl i Odder, hvor Retstilstanden den Gang i Bladene skildredes med mørke Farver. I 1850 og 1851 fungerede han med korte Afbrydelser som konstit. Herredsfoged i Nørvang-Tørrild Herreder (Vejle Amt), i det han samtidig efter sin Anciennitet i Justitsministeriet avancerede til Kancellist. I 1852 fik han kongl. Udnævnelse som saadan og rykkede derefter 1853 op til Fuldmægtig og Kancellisekretær samt i 1856 til Kontorchef og Kancelliraad. 1. Jan. 1857 blev han af Indenrigsministeriet konstitueret som 3. Borgmester i Kjøbenhavn og samtidig udnævnt til Justitsraad. 4. Marts 1857 udkom Loven om Bestyrelsen af Kjøbenhavns kommunale Anliggender, som dog først skulde træde i Kraft samtidig med en Vedtægt, der nærmere ordnede Styrelsens Enkeltheder, og det blev, som Forholdene da stillede sig, væsentligst ham, der udarbejdede Vedtægten og iværksatte, hvad der i øvrigt kunde gjøres for at forberede den gjennemgribende Forandring i Kommunens Administration, som Loven paabød. Ved det første Valg af Borgmestre, som derefter fandt Sted i Febr. 1858, valgtes han til Borgmester for Magistratens 1. Afdeling. Da Næringsvæsenet var henlagt under denne, tilfaldt det ham at indlede den af Næringsloven af 29. Dec. 1857 følgende Omdannelse af Lavene saa vel for Mestre som Svende til frivillige Foreninger. Han deltog i en af Indenrigsministeriet nedsat Kommission til Udarbejdelse af Normaludkast til Vedtægter for Sygekasser og var Formand for en Kommission til Bestemmelse af Apothekeres og Materialisters Handelsret. I 1863 blev han Chef for Indenrigsministeriets 1. Departement (i 1864 nogle Maaneder tillige for Ministeriets 2. Departement) og Etatsraad. I 1869 valgtes han af Nationalbankens Repræsentantskab til Direktør i Banken, i hvilken Stilling han efter en Række Gjenvalg siden forblev, i det han dog i 1892 gik over til at beklæde den kongevalgte Direktørs Plads. I 1882 blev han udnævnt til Konferensraad og i 1894 til Kommandør af Danebrogsordenen (2. Klasse). Indtil sin Død, der indtraf 30. Jan. 1896, var han uafbrudt Formand for Bestyrelsen for Aktieselskabet til Oprettelse af billige Pantelaanekontorer i Kjøbenhavn fra dets Stiftelse i 1863, et Selskab, der begyndte med o. 30000 Kr. og nu disponerer over en egen Kapital af o. 280000 Kr. Ligeledes var han uafbrudt Medlem af og i en længere Aarrække Formand for Bestyrelsen for det i 1864 oprettede «Nye danske Brandforsikringsselskab». Endelig indtraadte han i 1889 i Bestyrelsen for det kongl. nordiske Oldskriftsselskab som Selskabets Kasserer. I det politiske Liv deltog han ikke ud over det, at han i Slutningen af Halvtredserne under Haandværkerbevægelsen stillede sig til Folketinget i en kjøbenhavnsk Kreds uden at blive valgt. -- Han ægtede 5. Maj 1852 Petrea Bech (f. 28. Avg. 1828), Datter af praktiserende Læge H. B. i Randers.