Sigvard Gabrielsen Akeleye, 15841659 (aged 75 years)

Name
Sigvard Gabrielsen /Akeleye/
Citation details: Bind I, p. 164
Birth
Citation details: Bind I, p. 164
Marriage
Citation details: Bind I, p. 164
Marriage
Citation details: Bind I, p. 165
Marriage
Citation details: Bind I, p. 165
Death of a wife
about 1636 (aged 52 years)
Citation details: Bind I, p. 165
Birth of a son
about 1637 (aged 53 years)
Source: Vestraat.net
Birth of a daughter
about 1638 (aged 54 years)
Source: Vestraat.net
Birth of a daughter
about 1640 (aged 56 years)
Source: Vestraat.net
Birth of a daughter
about 1642 (aged 58 years)
Source: Vestraat.net
Death of a wife
Citation details: Bind I, p. 165
Death
August 5, 1659 (aged 75 years)
Citation details: Bind I, p. 164
Reference number
1096
Last change
Family with Øllegaard Gerlofsdatter Nettelhorst
himself
wife
Marriage Marriage
son
son
2 years
daughter
3 years
daughter
3 years
daughter
Family with Else Tønnesdatter Galde
himself
wife
Marriage Marriage
Family with Anne Ottesdatter Bildt af Næs
himself
wife
Marriage Marriage
Birth
Citation details: Bind I, p. 164
Marriage
Citation details: Bind I, p. 164
Marriage
Citation details: Bind I, p. 165
Marriage
Citation details: Bind I, p. 165
Name
Citation details: Bind I, p. 164
Death
Citation details: Bind I, p. 164
Note
Citation details: Bind I, p. 165
Note

"Akeleye, Sigvard Gabrielsen, 1584-1659.
Han er født paa Torkildstrup (Falster) 25. Marts 1584 og var
en Søn af Landsdommeren sammesteds Gabriel Knudsen A.
til Krængerup og Nordskov;
Moderen var Helrad Jacobsdatter Sparre. 1609 nævnes
han som Adelburs, og allerede 1611 forekommer han som
Skibskapitajn eller Skibshøvedsmand, med hvilken
første Titel han siden hyppig nævnes, i alle Fald
lige til 1647; 1612 træffes han første Gang i Norge
paa Udskrivning af Baadsmænd i Bergens og Stavanger
Len. 1614 var han ansat som Lieutenant paa Elfsborg
og synes kort efter at have bosat sig i Norge, hvor
han o. 1617 blev gift første Gang med Else Galde,
der i dette Aar afstod sin Sædegaard Nygaard i Glemminge Sogn til Kronen, mod at hun og hendes Mand
erholdt Livsbrev paa Verne Kloster, Ingedals Skibsrede
og Skjeberg Sogn, hvortil senere ogsaa Nygaard ses
at være kommen, hvilken Gaard S. A. i Aaret 1647
forgjæves søgte at erholde tilbage ved Mageskifte fra
Kronen. 1633 udnævntes han til Tolder og Sisemester
paa Moss, i hvis Nærhed Sædegaarden Kambo ligger,
som han havde kjøbt 1631, og som senere omtrent i et
Aarhundrede tilhørte hans Efterkommere. Indtil denne
Tid har han i Regelen været skrevet til Fædrenegaarden
Krængerup, hvori han formentlig har været Medejer med
nogle af sine mange Søskende. I Søtjenesten anvendes
han lige til Midten af det 17. Aarhundrede; 1640
benævnes han Kommissarius søndenfjælds i Anledning af
Opsynet med Defensionsskibene og 1645 ved en enkelt
Lejlighed Viceadmiral. 1648 mødte han ved Frederik
III's Hylding i Christiania. Han var en i offentlige
og private Hverv hyppig anvendt Mand som Medlem af
Kommissioner og Slotslove, ved Skifter, Værgemaal
osv., hvilket vistnok maa vidne om anerkjendt praktisk
Dygtighed. Han døde sandsynligvis i Christiania
i Avg. 1659, da han i Kirkebogen angives begraven
sammesteds 27. Avg. dette Aar, og maa da sandsynligvis
have været en Mand paa flere og 70 Aar. Han havde
været 3 Gange gift: 1. med Else Tønnesdatter Galde til
Nygaard, Enke efter den tyske Adelsmand Eiler Weide
v. Jasmund, hun synes død o. 1636; 2. med Øllegaard
Gerlofsdatter Nettelhorst, efter hvem der holdtes
Skifte 1647; 3. med Anne Ottesdatter Bildt af Næs,
der overlevede ham til 1667. Kun i andet Ægteskab
havde han Børn, og fra hans ældste Søn nedstammede
den senere i Norge talrige Slægt Akeleye, der uddøde
i Mandslinjen 1822. Han død i Christiania 5. Avg. 1659"

Citation details: Bind I, p. 165