Valdemar Emil Maar + Mariane Augusta Levy

No children

Facts and events

Marriage
Citation details: Maar, Valdemar Emil, f. 1849, Landøkonom. V. M. er født i Odense 12. April 1849; Forældrene vare Mægler Jens Wilhelm M. og Rasmine Petrine Sophie f. Rasmussen. Han lærte praktisk Landbrug i et Par Aar, gjennemgik det sædvanlige Kursus paa Landbohøjskolen og tog Afgangsexamen 1870, lærte derefter Mejeriet og var i 4 Aar Forvalter paa et Par Herregaarde. Fra 1875-86 var M. Assistent paa Landbohøjskolen, og i disse Aar tog han bl. a. Studenterexamen (1880) og statsvidenskabelig Examen (1884). 1886 blev han konstitueret og 1887 fast ansat i Professor B. S. Jørgensens Stilling ved Landbohøjskolen som Lærer i Landøkonomi. Da Pladsen 1888 blev delt, beholdt M. den almindelige Landbrugslære samt Læren om Landbrugets Maskiner og Redskaber. 1896 udnævntes han til Professor. M. har foretaget talrige landøkonomiske Studierejser i Ind- og Udland, om hvilke der foreligger flere Beretninger af ham, i Fagpressen har han skrevet en Del Afhandlinger, han har forfattet «Beretning om Landbohøjskolens Forsøgsmark 1883-87», og fra 1882-91 redigerede han «Dagbladets» Landbrugstidende. Som Kultusministeriets tilsynshavende ved de egentlige Landboskoler, som Dommer ved Udstillinger, som Foredragsholder osv. er M. kommet i Berøring med talrige Landmænd, og som et vigtigt Bindeled til Praxis betragter han Ledelsen af den ham tilhørende Arvefæstegaard Nordskov ved Hellebæk. 4. Juni 1891 ægtede han Mariane Augusta Levy, Datter af Direktør i Nationalbanken M. L. (X, 259).